Služby

Portfólio našich služieb je komplexné. Ponúkame:

railcon-icons-priprava

Príprava

Projekčná a inžinierska činnosť

railcon-icons-02-realizacia-01

Realizácia

Rôzne druhy železničných stavieb

Dohľad a kontrola

Dohľad a kontrola

Služby stavebného a technického dozoru

Kvalita našich riešení je merateľná.

Vyberte si z našich služieb a neváhajte nás kontaktovať
railcon-priprava-foto023

Príprava

Spracovávame štúdie a projektujeme novostavby a rekonštrukcie železničných tratí, staníc, vlečiek, novostavby a rekonštrukcie električkových tratí, dopravnú a prevádzkovú technológiu.

Zabezpečujeme kompletný balík služieb pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, verejnoprávne prerokovania – zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí, majetkovoprávne prerokovanie, znalecké posudky a zabezpečenie zmlúv

Realizácia

Pozemné stavby

Zameriavame sa na výstavbu a rekonštrukciu nebytových budov, medzi ktoré patria železničné stanice a stavby v železničných depách ako opravárenské haly, administratívne budovy a prístavby, skladové priestory a iné.

Inžinierske stavby

railcon-zeleznica-trat-3

Koľajové stavby

Ide predovšetkým o výstavbu a rekonštrukciu koľajového spodku a zvršku. Zabezpečujeme opravu koľají, výhybiek, železničných priecestí, výmenu celého štrkového lôžka, súvislé výmeny koľají a pražcov.

railcon trakcne vedenie

Elektro stavby

Výstavba a opravy trakčného vedenia a to ako na železničných tratiach a železničných depách a opravovniach, tak trolejbusového vedenia a električkových tratí.

railcon-mostne-stavby

Mostné stavby

Dokážeme zabezpečiť výstavbu alebo rekonštrukciu akejkoľvek mostovej stavby na všetkých druhoch železničných tratí v rámci územia Slovenskej republiky a pri vybraných prípadoch aj v zahraničí.

railcon-zeleznica-trat-3

Koľajové stavby

Jedná sa predovšetkým o výstavu a rekonštrukciu koľajového spodku a zvršku. Zabezpečujeme opravu koľají, výhybiek, železničných priecestí, výmenu celého štrkového lôžka, súvislé výmeny koľají a pražcov.

railcon-zeleznicna-trat

Koľajové stavby

Jedná sa predovšetkým o výstavu a rekonštrukciu koľajového spodku a zvršku. Zabezpečujeme opravu koľají, výhybiek, železničných priecestí, výmenu celého štrkového lôžka, súvislé výmeny koľají a pražcov.

railcon-zeleznica-stanica

Elektro stavby

Výstavba a opravy trakčného vedenia a to ako na železničných tratiach a železničných depách a opravovniach, tak trolejbusové vedenia a električkové trate.

Mostné stavby

Dokážeme zabezpečiť výstavbu alebo rekonštrukciu akejkoľvek mostovej stavby na všetkých druhoch železničných tratí v rámci územia Slovenskej republiky a pri vybraných prípadoch aj v zahraničí

Dohľad a kontrola

Stavebný dozor

Náš stavebný dozor pre vás sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka.

Autorský dozor

Odborníci z radov našich projektantov vykonávajú kontrolu súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas výstavby stavbou dotknutými subjektmi. Poskytujú vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, posudzujú prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a pod.

railcon-zeleznica-semafor